Pàgines

diumenge, 25 d’octubre de 2009

LA CARTA EUROPEA PER LA IGUALTAT DE DONES I HOMES A LA VIDA LOCALCom a preàmbul del II Congrés de les Dones de Barcelona el Consell de Municipis i Regions d'Europa (CEMR), presidit per Jocelyne Bougeard, va celebrar a Barcelona el seminari sobre l'aplicació de la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local.

Durant dos dies una cinquantena de persones electes i tècniques de diferents municipis i regions europees van debatre sobre els nous reptes polítics per aconseguir la igualtat de gènere a Europa.

En el marc de la trobada, l'alcalde Jordi Hereu, en nom de la ciutat de Barcelona, va signar la Carta.
El govern signatari reconeix que el dret a la igualtat és una condició prèvia fonamental de la democràcia i que la societat democràtica no es pot permetre ignorar la capacitat, els coneixements, l'experiència i la creativitat de les dones. A aquests efectes, ha d'assegurar, sobre la base de la igualtat, la inclusió, la representació i la participació de les dones procedents d'altres llocs i pertanyents a grups d'edat diferents en tota l'esfera de la presa de decisions polítiques i públiques (Carta Europea per la Igualtat de Done si Homes en la vida local. 3a part, art. 1.1)
Bougeard va declarar que "Barcelona sempre ha estat compromesa amb la igualtat" i afegí que amb aquest acte, "la cuitat passa a un primer pla europeu en la lluita per la igualtat de gènere".

Els 6 principis de la Carta Europea

1. La igualtat de dones i homes constitueix un dret fonamental
Aquest dret ha de ser aplicat pels governs locals i regionals en tots els camps on s'exerceixin les seves responsabilitats, la qual cosa inclou llur obligació d'eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui aquesta directa o indirecta.

2.
A fi d'assegurar la igualtat de dones i homes, s'ha de tenir en compte la discriminació múltiple i el desavantatge
La discriminació múltiple i el desavantatge, a part de la relativa al gènere, basada en la raça, el color, els orígens ètnics i socials, les característiques genètiques, la llengua, la religió o les conviccions, les opinions polítiques o qualsevol altra opinió, la pertinença a una minoria nacional, la propietat, el naixement, la discapacitat, l'edat, l'orientació sexual o el nivell econòmic, s'han de tenir en compte per tractar de la igualtat de dones i homes.

3.
La participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions és un requisit per a la societat democràtica
El dret a la igualtat de dones i homes requereix que les autoritats locals i regionals prenguin les mesures necessàries i adoptin totes les estratègies apropiades per promoure una representació i una participació equilibrades de dones i homes en tots els àmbits de la presa de decisions.

4.
L'eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a la instauració de la igualtat de dones i homes
Les autoritats locals i regionals han de promoure l'eliminació dels estereotips i dels obstacles en els quals es funden les desigualtats de condició i posició de les dones i que condueixen a la desigual valoració dels rols que ocupen dones i homes en matèria política, econòmica, social i cultural.

5.
Integrar la dimensió del gènere en totes les activitats dels governs locals i regionals és necessari perquè avanci la igualtat de dones i homes
La dimensió del gènere ha de ser tinguda en compte en l'elaboració de les polítiques, en els mètodes i instruments que afecten la vida quotidiana de la població local –per exemple per mitjà de tècniques d'incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques1 i en la presa en consideració del gènere en l'elaboració i l'anàlisi dels pressupostos. Amb aquesta finalitat, l'experiència de la vida local de les dones, incloses les seves condicions de vida i de treball, s'han d'analitzar i prendre en consideració.

6.
Els plans d'acció i els programes amb els recursos apropiats són eines necessàries per fer avançar la igualtat de dones i homes
Els governs locals i regionals han d'elaborar plans d'acció i programes amb els mitjans i recursos, tant financers com humans, necessaris per a la seva aplicació.

Aquí trobareu el text de la CARTA

I si voleu consultar el PLA MUNICIPAL PER A LES DONES 2006-2009 ho podeu fer en aquest enllaç
El proper PLA MUNICIPAL PER A LES DONES 2010-2014 de Barcelona s'elaborarà a partir de les conclusions del II Congrés de les Dones